Resultaten wethoudersenquête Architectuur Lokaal bekend

Gebiedsontwikkeling, buitengebied en grondbeleid in de top drie

enquete afb

Vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 heeft Architectuur Lokaal ism de VNG traditiegetrouw de verantwoordelijke wethouders aan het woord gelaten over het ruimtelijk kwaliteitsbeleid in hun gemeenten. In een enquête beoordelen de wethouders hun ervaringen in de afgelopen raadsperiode en geven zij hun verwachtingen voor toekomstige beleidsopgaven.
Het huidige onderzoek is een vervolg op vergelijkbare onderzoeken in 2002, 2006 en 2010 waardoor het mogelijk is om het lokale kwaliteitsbeleid op langere termijn te volgen en te evalueren. Aan het onderzoek van 2014 hebben 100 wethouders meegedaan. De onderzoeksresultaten worden gebruikt tijdens de landelijke manifestatie voor de nieuwe wethouders Hitte in de Delta die op 28 november 2014 in Amsterdam door Architectuur Lokaal wordt georganiseerd.

Het onderzoek is mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Onder invloed van een terugtredende overheid, initiatiefrijke particuliere opdrachtgevers, ondernemende architecten, actieve burgers, interdisciplinaire kruisbestuivingen en nieuwe financierings- en aanbestedingsmodellen zijn de relaties tussen ontwerpers, opdrachtgevers, ontwikkelaars en gebruikers veranderd. De complexiteit en de veelzijdigheid in het bouwproces neemt toe. Dat is van invloed op de verantwoordelijkheid van de gemeente bij ruimtelijke opgaven. Het Rijk stoot taken af, woningbouwcorporaties kunnen nauwelijks nog investeren, projectontwikkelaars zoeken nieuwe ontwikkelmodellen. Om goed in te kunnen spelen op de nieuwe (markt)omstandigheden is een andere manier van werken nodig, in andere samenwerkingsverbanden tussen ontwerpers, opdrachtgevers, gebruikers en andere belanghebbenden. Dat dénken we althans! Maar is dat ook zo? Hoe verliepen de afgelopen vier jaar in de gemeente? Welke ruimtelijke thema’s speelden een rol? Hadden wethouders last van de crisis? Hebben ze iets gemerkt van nieuwe samenwerkingsverbanden, en zo ja, wie waren dan hun partners? Is “Europa” concreter geworden? Op welk project zijn ze het meest trots? En waar gaan ze de komende vier jaar hun tanden in zetten, c.q. wat willen zij hun opvolgers meegeven? Eens in de vier jaar houdt Architectuur Lokaal in samenwerking met TNS NIPO en de VNG een enquête onder de wethouders ruimtelijke ordening vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen. De resultaten zijn hier te vinden.

Alle rechten voorbehouden